Vakıf Resmi Senedi

ÇANAKKALE TARİH VE KÜLTÜR VAKFI VAKIF SENEDİ
VAKFIN ADI :
Madde 1- Bu vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kurucu üyeler 2 nci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ‘Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı’nı kurmuşlardır.

AMAÇ :
Madde 2- Bu vakıf; Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ve Şehitlerimizin anılarını abideleştirmek, Çanakkale’nin Tarih, Arkeoloji, Kültür, Tabiat güzellikleri için maddi ve manevi çalışmalar yapmak ve destek sağlamak amacı ile kurulmuştur.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YAPILABİLECEK FAALİYETLER:
Madde 3- Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler şunlardır.
a) Çanakkale’nin tarihini, medeniyet ve kültür faaliyetlerini incelemek ve araştırmak, bu konuda araştırma yapanlara yardımcı olmak,
b) Araştırmalar sonunda bulunan tarih, medeniyet ve kültür zenginliklerini daha iyi hale getirerek turizm faaliyetlerine katkıda bulunmak,
c) Çanakkale’yi Ulu önderimiz Mustafa Kemal “ATATÜRK” ve 1915 Çanakkale Savaşları şehitlerimizin yüce anılarını belgeleyen eserlerle bezendirmek, bu gibi eserlerin bakım ve onarımına katkıda bulunmak,
d) Milli kültür varlığımızla ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
e) Bölgede Çanakkale tarihi ve ilgili yapılan kamu çalışmalarına destek olmak,
f) Vakfın amaçları içine giren konularda yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her türlü belge, fotoğraf, kitap, süreli yayınlar ve benzer kaynakları bir araya toplayan arşivin ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak oluşturulmasını sağlamak,
g) Vakfın amaçları içine giren konularda yurt çapında ve uluslar arası düzeyde zaman zaman konferanslar ve seminerler düzenlemek,
h) Vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan tanınmış kişi ve kurumlarla bağlantı kurarak vakfın ilmi yönden zenginliğini sağlamak,
ı) Vakfın amaçları doğrultusundaki konularda, tanıtıcı, özendirici, ilgi toplayıcı ilmi yarışmalar yapmak veya yaptırmak, ödüller dağıtmak,
i) Vakıf amacına ulaşmak için, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve diğeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülkü ve mal varlığına, bağış, vasiye, vs ölüme bağlı tasarruf yolu ile veya satın alarak, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kat karşılığı anlaşmalar yapmaya, gelirlerini, faiz ve karlarını tahsil ve sarf etmeye,
Vakfın amacına benzer faaliyetlerde bulunan vakıf ve derneklerle işbirliği yapmaya,
Taşınır-taşınmaz malların intifa, sükna gibi mülkiyetten gayri hakları kabul ile bu hakları kullanmaya,
Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ve varlıkları ile ve ipotek dahil her türlü teminatı almaya, muteber banka kefaletlerini almaya izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 4- Vakfın merkezi, Esenler Mahallesi, Abdi İpekçi Catddesi, 3 nolu sağlık ocağı yanı-Çanakkale’dir.
Vakıf, Yönetim kurulu kararı ile Çanakkale ilçelerinde kendisine bağlı şubeler kurabilir veya fesih edebilir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 5- Vakfın organları şunlardır.
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu

GENEL KURUL:
Madde 6- :
A) Genel kurul aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Vakfın kurucuları : Erdinç BÜYÜKAKALIN, Orhan UĞUR, Hüseyin YAŞAR, Dr.Mehmet BAŞARAN, Günay GÜL, Erhan KUZU
b) Süleyman KAMÇI, Yusuf Ziya İNCE, Ülgür GÖKHAN, Hüsamettin YARICI, Necmettin KÖKSAL, Ayhan GİDER, Mehmet Uğur YÜKSEL, Nurten SEVİNÇ, Mustafa SEVİM, Cihat ERDAL, İzzet Melih DİLMAÇ, Burhan Cahit ALTAN, İbrahim ENGİN, Nevzat ÜZEN, Mustafa ORAN, Orhan USAL, Soner DEMİRTAŞ, Ali BOZCAADA, Kenan TANER, İsmet AYGÜN,
Vakfın genel kurul kişi sayısı işbu maddenin (B) bendinde sayılan sebeplerle 20’ye kadar azalabilir. Genel Kurul kişi sayısının (B) bendinde sayılan sebeplerle 20’nin altına inmesi durumunda azalan genel kurul kişileri için geri kalan genel kurul mensuplarının göstereceği adaylar içinden seçim yapılarak genel kurul mensubu sayısı 20’ye tamamlanır.
B) Vakıf genel kurul mensupluğu:
a) Genel Kurul mensubunun istifası, ölümü, iflası ve hukuki muamele ehliyetini yitirmesi,
b) Genel Kurul mensubunun üst üste 2 genel kurul toplantısına asaleten veya vekaleten katılmamaları,
hallerinde Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararla sona erer.
MADDE – 7 ve 8 kaldırıldı.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 9-
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf senedinin amaç dışındaki maddelerinde gerekli görülecek değişiklikleri yapmak vakıf senedine ilaveler yapmak.
d) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını, denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek ve yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f)Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
g)Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
h)Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
Vakıf genel kurulu, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanununa göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

GENEL KURULUN TOPLANMASI :
Madde 10- Genel Kurulun olağan toplantıları yılda bir kez olmak üzere,
Bütçe, Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde, toplanır.
Genel Kurul ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Genel Kurul üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağan üstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağan üstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divan teşkilinden sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile, senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az (7) yedi gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Genel Kurul, mensupları tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı hisabı, mensup tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Genel Kurul karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
Her mensubun tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek genel kurul mensubu, genel kurul mensuplarından bir başkasını vekil edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, genel kurul mensup tam sayısının üçte ikisidir.

MADDE -11 VE 12. MADDELER SENETTEN ÇIKARILDI.
(13-14-15-16. maddeler birleştirilerek 13. madde bünyesinde değiştirildi.)

MADDE 13- YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu, genel kurul tarafından iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun genel kurul mensubu olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazeret olmadan arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı (4) dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tastikli karar defterine yazılarak imzalanır.
(17-18-19. maddeler birleştirilerek 17. madde numarası altında birlikte düzenlenerek değiştirildi.)

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :
MADDE -17 : Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu :

 1. Vakfın gayesi doğrultusunda, gayeyi gerçekleştirmek amacı ile yapabileceği her türlü kararları alır ve uygular. Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapan ve ödeme usullerini tespit eder.
 2. Genel kurul tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iş mevzuat tasarılarını hazırlar ve genel kurulun onayına sunar.
 3. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydı ile vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği ve benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına karar verir. Bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. Genel Kurulun kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. Genel Kurulun toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. Genel Kurul toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 13. Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını genel kurula sunar.

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlardan herhangi bir veya bir kaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakfın nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 18- HUZUR HAKKI :
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse bunun miktarını genel kurul belirler.
Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı yasanın 2. maddesinin e bendi gereğince bu üyelere huzur hakkı veya ücret ödenmez.

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ :
Madde 19- Vakıf müdürlüğü Yönetim Kurulunun hazırlayacağı statüye göre teşekkül eder.
Madde 20- Vakıf Müdürlüğü Yönetim Kurulunun aldığı kararların yürütülmesi ve hazırlanan çalışma raporlarının tatbik edilmesinde yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılır.
(21.22.23. maddeler birleştirilerek 21. madde kapsamında değiştirilerek düzenlendi.)

MADDE 21- DENETİM KURULU :
Denetim kurulu genel kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, genel kurulca kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilerecek 2 kişiden oluşur. Ayrıca 2 de yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce genel kurula gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
Madde 24- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.
Madde 25- Vakfın hertürlü para işlemlerinde çift imza kullanılır. İmza yetkisi yönetim kurulunca düzenlenecek ve noterlikçe belgelenecek sirküler ile yapılır.
Madde 26- Vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlarla diğer kazançlar veya yargı yolu ile sahip olunan tüm mal ve haklar derhal vakfın öz varlığına eklenir. Ancak vakfın gayesine matuf bir iş için özel olarak yapılan bağışlar şartına uygun olarak kullanılır.
Madde 27- Vakfın amaçlarına uygun olan ve amaçları gerçekleştirmek için her türlü işletmeler kurulabilir veya ortaklıklara katılabilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 28- Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen net gelirlerin yüzde yirmisi idame masrafları ile ihtiyaçlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

VAKIF GELİRLERİ :
Madde 29- Vakıf gelirleri şunlardır.

 1. Vakfın mal varlığına eklenmek üzere yapılan bağışlar.
 2. Vakfın amacına uygun belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bağışlar.
 3. Her türlü faaliyet gelirleri,

Vakfın varlığı sağlanan gelirler ile belirli bir maksada harcamak üzere yapılan bağışlar vakfın gayesini gerçekleştirmek üzere harcanır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden vakfa ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.”

VAKFIN MAL VARLIĞI :
Madde 30- Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı’nın mal varlığı 1,25.-TL.dır. (Birlirayirmibeşkuruş)
Madde 31- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tam sayısının 2/3’nün oyu ile gerçekleştirilir.
Madde 32- Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı Medeni Kanuna göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabidir.
Madde 33- Bu vakıf senedinde belirtilmeyen hususlar Medeni Kanuna göre yürütülür.
Madde 34- Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine hukuken veya fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurul tam sayısının 2/3 ünün oyu ile feshe karar verilir. Bu durumda vakfa ait mallar aynı amaçta kullanılmak kayıt ve şartı ile Çanakkale İl Özel İdaresine devredilir.


ÜST